Ingredients 
Isopropyl alcohol 
Huang Bai ( Cortex Phellodendri ) 
Cang Zhu ( Rhizoma Atractylodis ) 
Chuan Niu Xi ( Cyathula ) 
Luo Shi Teng ( Caulis Trachelospermi ) 
Ren Dong Teng ( Caulis Lonicerae ) 
Bai Zhi ( Radix Angelicae Dahuricae ) 
Du Huo ( Radix Angelicae Pubescentis ) 
Dang Gui ( Radix Angelicae Sinensis ) 
Da Huang ( Radix Et Rhizoma Rhei ) 
Zhang Nao ( Camphora ) 
Bing Pian ( Borneolum )

Three Angels Liniment

$16.00Price