100 capsules

 

Ingredients:

· Jin Yin Hua (Flos Lonicerae Japonicae)

· Lian Qiao (Fructus Forsythiae)

· Huang Qi (Radix Astragali)

· Huang Lian (Rhizoma Coptidis)

· Huang Qin (Radix Scutellariae)

· Xian He Cao (Herba Agrimoniae)

· Xiang Chun Ye (Folium Toonae Sinensis)

· Yu Xing Cao (Herba Houttuyniae)

· Fu Ling (Poria)

· Gan Cao (Radix et Rhizoma Glycyrrhizae)

· Mai Dong (Radix Ophiopogonis)

· Nu Zhen Zi (Fructus Ligustri Lucidi)

· Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae)

· Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)

· Chai Hu (Radix Bupleuri)

· Chen Pi (Pericarpium Citri Reticulatae)

· Jie Geng (Radix Platycodonis)

· Xuan Shen (Radix Scrophulariae)

· Ban Lan Gen (Radix Isatidis)

· Bo He (Herba Menthae)

· Ma Bo (Lasiosphaera seu Calvatia)

· Niu Bang Zi (Fructus Arctii)

· Ren Shen (Radix et Rhizoma Ginseng)

· Sheng Ma (Rhizoma Cimicifugae)

Evergreen Herbs - Herbal AVR (capsules)

$35.00Price